Homeopatsko lečenje postoperativne kome

Koma je stanje bez svest. Težina kome se procenjuje na osnovu motoričkih, verbalnih i refleksnih (očnih) odgovora pacijenta na stimuluse po standarizovanoj skali po Glazgovu. Smatra se da je pacijent u komi ako mu je skala kome po Glasgovu ispod 8 poena.

Veliki napredak u hirurgiji omogućava operacije i pacijenata koji su stari i imaju komorbiditete, ali to otvara problem postoperativnih komlikacija kao što su koma, trajno oštećenje mozga i smrt. Prethodni komorbiditet, stariji uzrast, intraoperativna hipotenzija i kardiovaskularne operacije mogu predisponirati pacijente za postoperativnu komu.

Objavljen je prikaz slučaja postoperativne kome koji je rešen jednim homeopatskim lekom u „County Emergency Hospital Cluj“, Cluj-Napoca u Rumuniji.