Prikaz serije slučajeva iz pedijatrijske dermatologije lečenih homeopatijom

U objavljenom radu je prikazano homeopatsko lečenje dece sa kožnim promenama kao što su impetigo i bulozni pemfigoid, lekom koji se zove Antimonium crudum. Moram da naglasim za one kojima homeopatski način lečenja nije blizak, da se neće svaki impetigo ili svaki bulozni pemfigoid izlečiti ovim lekom. Svaki se slučaj sagledava holistički i daje lek koji pokriva ceo spektar simptoma na sva tri nivoa: fizičkom, emotivnom i mentalnom. Ovaj rad pokazuje efikasnost primene jednog homeopatskog leka u slučajevima koji su opisani.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ccr3.3674?af=R